Ученици от НПГГС „Христо Ботев“ участваха във Второ лесоустройствено съвещание на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола

От 13 до 15 ноември 2018 г. на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола се проведе Второ лесоустройствено съвещание.Предмет на работата на комисията, назначена със Заповед на изпълнителния директор на ИАГ, бе да се разгледа и приеме извършената инвентаризация на горските територии и горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии – държавна собственост в района на УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола.Председател на комисията бе инж. Илия Ангелов, и. д. директор на дирекция „Инвентаризация и планиране“ в ИАГ. Сред членовете имаше представители на ИАГ, РДГ – Пазарджик, помощник-ректорът на Лесотехнически университет Илия Бенчев, деканът на Факултет „Горско стопанство“ доц. д-р Мариус Димитров, представители на Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция за управление на водите – Пловдив, Служба по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, РД „ПБЗН“, община Велинград, Общинска служба по земеделие – Велинград, директорът на УОГС „Г. Аврамов“ инж. Величко Драганов, управителят на „Геосервиз“ ООД – София и автор на горскостопанския план доц. д-р Илко Добричов.Участие в лесоустройственото съвещание взеха и трима ученици от XII „б“ клас на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. Владимир Николов, Рамадан Чалъ и Хасан Барутчиев, ръководени от техния преподавател по дисциплината „Лесоустройство“ инж. Филип Устабашиев бяха сред присъстващите по време на съвещанието, което се провежда в съответствие с изискванията на чл. 37 от Наредба №18 за инвентаризация и планиране в горските територии.В първия етап от лесоустройственото съвещание доц. д-р Илко Добричов представи подробни данни за получените резултати от изпълнените дейности по инвентаризацията, предвидени със заданието и протоколите към него.В своето изложение преподавателят от катедра „Лесоустройство“ при Лесотехнически университет отбеляза, че площта на устройвания обект възлиза на 5132,8 ха, от които залесената е 4803,6 ха. В административно отношение УОГС „Г. Аврамов“ включва 195 отдела, разделени на 2204 подотдела. Площта на стопанството е разпределена на 4 картни листа.Разпределението по собственост на територията на горскостопанската единица е:

  • държавна – 98,7 %;
  • частна – 1,2 %;
  • общинска – 0,1 %.

По-голямата част от УОГС „Г. Аврамов“ е със специални функции – 5002,8 ха. Общият му запас възлиза на около 1,5 млн. куб. м.На територията на стопанството са обособени 11 условни стопански класа. Най-широко застъпен е Бялборовия Средно и Нискобонитетен стопански клас (ББСрН), който заема 18,2% от площта.Най-голямо участие във формирането на запаса на УОГС „Г. Аврамов“ има белия бор (33,7%). Стопанството е разделено на 4 охранителни участъка.

Предвиденият размер на ползването за десетилетието възлиза на 252 765 куб. м. по запас и на 3321,1 ха по площ.

Залесяванията на територията на стопанството в следващите 10 години трябва да обхванат площ от 6,4 ха. Пашата в района на УОГС „Г. Аврамов“ съгласно новия горскостопански план е разрешена върху 49% от площта на устройвания обект.Ловностопанския план е изработен за площ от 5432,4 ха. Основните видове дивеч са елен лопатар, сърна, муфлон, дива свиня и заек.След презентацията на доц. д-р Илко Добричов, бе дадена възможност на заинтересованите страни да поставят своите въпроси, да дадат мнения и препоръки относно извършената инвентаризация и планиране.Председателят на комисията от ИАГ инж. Илия Ангелов ръководи авторитетно провеждането на съвещанието и даде възможност на всички участници в него да вземат отношение.

Във втория етап от лесоустройственото съвещание, комисията извърши проверка на терена за:

  • точността на показателите за извършените теренно-проучвателни работи при извършената инвентаризация на горските територии;
  • целесъобразността на предвидените горскостопански мероприятия;
  • предвидените ловностопански мероприятия;
  • мероприятия за опазване на горските територии от пажари;
  • точността при изработване на горскостопанските карти.

За работата на комисията, взетите решения и дадени препоръки, бе съставен протокол, който да се представи на Експертен съвет на Изпълнителната агенция на горите.

 

Коментари:

коментара