Реализация

 

СПЕЦИАЛНОСТ ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ

Професионалната подготовка завършва с придобиване на средно образование, трета степен на професионална квалификация по професията техник-лесовъд, свидетелство за правоспособност за работа сбензиномоторни триони и храсторези, свидетелство за управление на МПС и преференции при получаване на ловен билет.

Нашите кадри са предпочитани специалисти в горски стопанства, лесозащитни и семеконтролни станции, фирми за добиване и търговия с дървени материали, проектански организации.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

Професионалната подготовка завършва с придобиване на средно образование, трета степен на професионална квалификация по професията техник-лесовъд, свидетелство за правоспособност за работа с бензиномоторни триони и храсторези, свидетелство за управление на МПС и преференции при получаване на ловен билет

Нашите кадри са предпочитани специалисти в горски и ловни стопанства, бази за интензивно развъждане и ползване на дивеч, ферми за производство на птици, обект на лов, органи по охрана на дивеча, рибата и аквакултурите, водачи към ловни хижи, предназначени за МЛТ и СЛРБ.