История

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Професионалната гимназия по горско стопанство „Хр. Ботев” – Велинград е наследник на първото горско училище, открито на 01.10.1896г. в м.Чамкория-Боровец, което от 1911г. до 1925г. е преместено и функционира в с.Лъджене-сега квартал на Велинград.

Професионалната гимназия по горско стопанство “Христо Ботев” във Велинград е открита на 27.07.1949г. с Постановление № 1 на МС и Протокол 92 под наименованието “Техническа горска гимназия” като специализирано учебно заведение за подготовка на кадри за стопанисване и опазване на българската гора. Училището се явява приемник и продължител на лесовъдния отдел към Средното техническо училище ”Христо Ботев”- София. Създаването на самостоятелно учебно заведение за подготовка на средни лесовъдски кадри за горското стопанство и подходящият район- Велинград , като един от важните центрове на горското стопанство в страната, притежаващ качествени продуктивни и разнообразни насаждения, са решаващите предпоставки управлението на горите в София да направи своя избор- да се открие ново училище във Велинград.

Началото е трудно. На новооткритата гимназия е предоставена материалната база на трето основно училище във Велинград и общежитие в новопостроения Народен съвет в квартал Каменица. През 1961г. гимназията се преименува в Горски техникум, а от 1963г. с промяната в учебния план става Техникум по горско стопанство. От месец април 2003г. е преименувана в Професионална гимназия по горско стопанство “Христо Ботев”- Велинград.

Гимназията е единственото в страната училище, строго профилирано по специалностите “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и ловно стопанство”.

През 1958г. е определен терен от 50 дка за строителство на нова сграда, през 1961г. се извършва проектирането, а строежът започва през 1962г. В изграждането на новата собствена сграда са вложени усилията на работници, учители и ученици. От 13.05.1964г. до днес учебните занятия се провеждат в новата сграда, която разполага с 15 /петнадесет/ класни стаи, 9 от които са специализирани кабинети по професионална подготовка и 2 са компютърни кабинети.

Към гимназията през 1960г. е създаден учебен разсадник за отглеждане на декоративни и стопански фиданки , а през 1964г. и дивечов развъдник с птици и бозайници. Тогава са засадени първите дървета и храсти в дендрариума, който през всичките години на съществуване на училището непрекъснато се обогатява с нови видове, които вече наброяват над 320 растителни и дървесни вида. Направена е физкултурна площадка, по стопански начин продължава изграждането на работилница / 1968г. /, гаражи /1969г./, помощна сграда /1981г./, почивна база в КК Шкорпиловци / 1983г./.

Приетите до 1957г./ 1958г. ученици се обучават по учебен план с 4- годишен срок на обучение, а приетите от 1958г/1959г. до 1962г/63г. по учебен план с 5-годишен срок на обучение. От 1957г.към гимназията е открит задочен отдел за работници и служители в горското стопанство, който дава възможност за придобиване на квалификация по професията след завършено средно образование. Учебният план за задочно обучение днес обхваща 2 – годишен курс за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията “техник-лесовъд”.

През 1965г. е открито Професионално техническо училище за гатеристи и шпертплатисти с 2 – годишен срок на обучение след 8 ми клас, което функционира до 1971г.

От 1978г/79г. до 1992г/93г. се осъществява и прием в СПТУ с 3-годишен срок на обучение и придобиване на квалификация “помощник-лесовъд”.

През 1993 /94г. е разкрита нова специалност ”Горско и ловно стопанство”с 4-годишен срок на обучение в 2 паралелки, като се подготвят техник –лесовъди с преимуществени познания за интензивното ловно стопанство.

Учебният процес непрекъснато се усъвършенства, като последните учебни планове са от 1999г. и 2004г. с 5-годишен, а от 2009г. с 4- годишен срок на обучение и придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация след завършен 13 клас и успешно положени държавни изпити по професията и специалността .

Учителският колектив е висококвалифициран- всички учители са с висше образование, близо половината от тях са с І, ІІ и ІІІ клас-квалификация, някои от тях са автори и съавтори на учебници по професионална подготовка. През всичките години учителският колектив винаги е участвал активно и е оказвал съдействие на МОН и МОМН при изработването на нови учебни планове и програми, ДОИ по професията, критерии за оценяване при провеждането на държавни квалификационни изпити и др..

За осъществяване на солидна професионална подготовка и неразривна връзка между теория и практика в обучението се поддържат традиционни интеграционни връзки с Държавните горски и ловни стопанства във Велинград, Юндола, Ракитово, Чехльово, Селище и др.

Възпитаниците на училището са залесили над 50 хиляди декара млади гори , като и в момента извеждат отгледни сечи, направа на просеки, почвоподготовка, залесяване, таксации на дивеча и още много други горскостопански мероприятия. От откриването на училището до сега в него са подготвени над 5000 специалисти, които работят в системата на горите – в горските и ловни стопанства, в лесозащитни и семеконтролни станции, в проектантски организации, фирми за дърводобив и търговия с дървени материали и на много други места.

Първи директор на гимназията е инж.Янко Узунов, /който едновременно с това е и директор на велинградското лесничейство/. За развитието и просперирането на училището ни голям принос имат директорите: инж.Сава Нешев- за периода от 1950г. до 1976г. и инж. Иван Чешмеджиев- от 1976г. до 1995г.

За дългогодишна успешна образователно – възпитателна дейност гимназията е наградена с орден “Кирил и Методий” ІІ степен.

Месец март 2013г. по Международния проект „Интеграл“ училището получава сертификат за качеството на образователния процес, съгласно изискванията на ISO/IEC 9001:2008.