Нормативни документи

Дневен режим

Седмично разписание за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

График на консултациите за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

График на контролните и класните работи за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ПРАКТИКИ за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

График на учебните практики на 8 клас за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

График на учебните практики на 9 клас за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

График на учебните практики на 10 клас за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

График на учебните практики на 11 клас в СРЯДА за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

График на учебните практики на 11 клас в ЧЕТВЪРТЪК за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

График на учебните практики на 12 клас в ЧЕТВЪРТЪК за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

График на учебните практики на 12 клас в ПЕТЪК за ПЪРВИ учебен срок на 2022-23

Годишен план

Правилник за дейността на училището 2022-23

Етичен кодекс 2022-23

Програма за превенция 2022-23

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-23

Училищен учебен план на 8 А клас – специалност ГСД

Училищен учебен план на 8 Б клас – специалност ГЛС

Училищен учебен план на 9 А клас – специалност ГСД

Училищен учебен план на 9 Б клас – специалност ГСД

Училищен учебен план на 9 В клас – специалност ГЛС

Училищен учебен план на 10 А клас – специалност ГСД

Училищен учебен план на 10 Б клас – специалност ГЛС

Училищен учебен план на 11 А клас – специалност ГСД

Училищен учебен план на 11 Б клас – специалност ГЛС

Училищен учебен план на 12 А клас – специалност ГСД

Училищен учебен план на 12 Б клас – специалност ГЛС

Бюджет 2023

Уточнен план за третото тримесечие на 2023 г.

Бюджет 2022

Бюджет 2021

Стратегия за развитие 2022-23

Правила за организиране и провеждане на вътрешно институционална квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията 2022-23