Нормативни документи

Дневен режим

Годишен план

Правилник за дейността на училището 2022-23

Етичен кодекс 2022-23

Програма за превенция 2022-23

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-23

Училищен учебен план за специалност ГСД

Училищен учебен план за специалност ГЛС

Бюджет 2022

Бюджет 2021

Стратегия за развитие 2022-23

Правила за организиране и провеждане на вътрешно институционална квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията 2022-23