Обществен съвет

Правилник

Заповед за определяне на броя на членовете на Обществен съвет

Заповед за свикване на общо събрание на родителите за създаване на Обществен съвет

Заповед за утвърждаване на поименен състав на Обществен съвет