Специалности

ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ

По време на своето обучение за професията техник-лесовъд ,учениците изучават общообразователни и специални учебни дисциплини, които дават необходимите знания и умения за реализация в системата на горите в цялата страна и продължаване на образованието във всички висши учебни заведения. Обучението се осъществява от висококвалифицирани учители, автори на учебници и учебни програми. Училището разполага със специализирани кабинети, компютърни зали, библиотека, дендрариум с 320 вида, зоокът и др.

 

ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

Специалността е създадена за обучение на ученици по професията техник-лесовъд, които се специализират към дейности за стопанисване на едрия и дребен дивеч. Освен общообразователните и специални дисциплини в разширена форма се изучават дивечовъдство, рибовъдство и ловно стопанство, като учениците имат възможност да продължат образованието си във всички висши учебни заведения.