Преподаватели

инж.Стефан Борисов Шулев – Директор

инж. Надежда Иванова Шатърска – Ганчева – заместник – директор учебно-производствена дейност /ЗДУПД/

Георги Василев Янчев – заместник – директор учебна дейност /ЗДУД/

Марина Стоичкова Богданова – български език и литература

Недялка Емануилова Стефанова – български език и литература, руски език

Цветан Стоянов Гугалов – математика

Здравко Христов Ботушанов – ИТ, предприемачество, горско законознание, икономика

Людмила Василева Алексиева – физика, математика, информационни технологии

Асена Петрова Лилова – химия, биология, ЗБУТ, ботаника, почвознание

Георги Иванов Кривулев – история и цивилизация, география и икономика

Здравка Костадинова Гугалова – свят и личност, философия

Даниела Георгиева Дафова-Илиева – английски език, чужд език по професията

Ирина Стефанова Аврамова – английски език

Димитър Блаженов Муртин – физкултура и спорт

Николай Неделчев Гарванов – физкултура и спорт

инж. Найден Николов Петров – геодезия, механизация на горското стопанство, горски транспорт, механизация на дърводобива

инж. Вергиния Георгиева Иванова – горски култури и селекция, защита на гората, горски строежи, ОГСД

инж. Ирина Димитрова Ачева – ботаника, ловно и рибовъдно стопанство, борба с ерозията, ГНР

инж. Цветан Владимиров Чечев – лесовъдство, дендрология

инж. Филип Йорданов Устабашиев – дивечовъдство, лесоустройство, ловно стопанство, лов, ловно и рибовъдно стопанство, рибовъдство