Преподаватели

инж.Стефан Борисов Шулев – Директор

инж. Надежда Иванова Шатърска – Ганчева – заместник – директор учебно-производствена дейност /ЗДУПД/

Георги Василев Янчев – заместник – директор учебна дейност /ЗДУД/

Марина Стоичкова Богданова – български език и литература

Недялка Емануилова Стефанова – български език и литература

Цветан Стоянов Гугалов – математика

Здравко Христов Ботушанов – ИТ, предприемачество, горско законознание, икономика

Людмила Василева Алексиева – физика, математика, информатика и информационни технологии

Асена Петрова Лилова – химия, биология, ЗБУТ, ботаника

Георги Иванов Кривулев – история и цивилизация, география и икономика

Здравка Костадинова Гугалова – психология, етика и право, свят и личност, философия

Даниела Георгиева Дафова-Илиева – английски език

Ирина Стефанова Аврамова – английски език

Деница Михайлова Гогова – руски език

Димитър Блаженов Муртин – физкултура и спорт

инж. Ася Христова Линчева – геодезия, механизация на горското стопанство, горски транспорт, механизация на дърводобива

инж. Вергиния Георгиева Иванова – горски култури и селекция, защита на гората, горски строежи, ОГСД

инж. Ирина Димитрова Ачева – ловно стопанство, горско почвознание, лесоползване, борба с ерозията, рибовъдство, ГНР

инж. Цветан Владимиров Чечев – лесовъдство, дендрология, ОГСД

инж. Филип Йорданов Устабашиев – дивечовъдство, лесовъдство, горско законознание, лесоустройство, лов, ловно и рибовъдно стопанство