Преподаватели

Георги Василев Янчев – Директор

инж. Надежда Иванова Шатърска – Ганчева – заместник – директор учебно-производствена дейност /ЗДУПД/

Недялка Емануилова Стефанова – български език и литература, руски език

Росица Димитрова Пашова – български език и литература

Виктория Люси Джонева – български език и литература

Цветан Стоянов Гугалов – математика, музика

Здравко Христов Ботушанов – ИТ, предприемачество, горско законознание, икономика, предприемачество в ГС

Виктория Илиева Малчева – математика, информационни технологии

Асена Петрова Лилова – химия, биология и здравно образование

Георги Иванов Кривулев – история и цивилизация, география и икономика

Здравка Костадинова Гугалова – свят и личност, философия, гражданско образование

Даниела Георгиева Дафова-Илиева – английски език, чужд език по професията, физика

Ирина Стефанова Аврамова – английски език, чужд език по професията

Жасмина Атанасова Гладийска – изобразително изкуство

Николай Неделчев Гарванов – физическо възпитание и спорт

инж. Иван Георгиев Дулев – геодезия, горска таксация, механизация и технология на дърводобива

инж. Вергиния Георгиева Иванова – горски култури и селекция, защита на гората, ОГСД, борба с ерозията

инж. Ирина Димитрова Ачева – ботаника, горско почвознание, ловно стопанство, горски недървесни ресурси

инж. Цветан Владимиров Чечев – лесовъдство, дендрология

инж. Филип Йорданов Устабашиев – дивечовъдство, лесоустройство, лов, ловно и рибовъдно стопанство, рибовъдство

Ганчо Цветанов Чечев – горски транспорт, механизация на горскостопанските работи, охрана на труда и борба с горските пожари, основи на горскостопанските дейности

Илиян Атанасов Пенев – горски недървесни ресурси, ловно и рибовъдно стопанство, екология и защитени територии