Преподаватели

инж.Стефан Борисов Шулев – Директор

инж. Надежда Иванова Шатърска – Ганчева – заместник – директор учебно-производствена дейност /ЗДУПД/

Георги Василев Янчев – заместник – директор учебна дейност /ЗДУД/

Недялка Емануилова Стефанова – български език и литература, руски език

Росица Димитрова Пашова – български език и литература

Деница Михайлова Гогова – руски език

Цветан Стоянов Гугалов – математика

Здравко Христов Ботушанов – ИТ, предприемачество, горско законознание, икономика, предприемачество в ГС

Виктория Илиева Малчева – математика, информационни технологии

Асена Петрова Лилова – химия, биология, ботаника, екология и защитени територии

Георги Иванов Кривулев – история и цивилизация, география и икономика

Здравка Костадинова Гугалова – свят и личност, философия, гражданско образование

Даниела Георгиева Дафова-Илиева – английски език, чужд език по професията, физика

Ирина Стефанова Аврамова – английски език, чужд език по професията

Николай Неделчев Гарванов – физическо възпитание и спорт

Димитър Блаженов Муртин – физическо възпитание и спорт

Иван Илиев Пещерски – музика

инж. Найден Николов Петров – геодезия, механизация на горското стопанство, механизация на дърводобива, ловно и рибовъдно стопанство, охрана на труда и борба с горските пожари

инж. Вергиния Георгиева Иванова – горски култури и селекция, защита на гората, ОГСД, борба с ерозията

инж. Ирина Димитрова Ачева – ботаника, горско почвознание, ГНР

инж. Цветан Владимиров Чечев – лесовъдство, дендрология

инж. Филип Йорданов Устабашиев – дивечовъдство, лесоустройство, ловно стопанство, лов

инж. Чавдар Йорданов Устабашиев – горски транспорт, механизация и технология на дърводобива, рибовъдство