Проект „Подобряване на практическите умения на учениците чрез изучаване на испанския опит и добри практики в горското стопанство“, договор № 2017-1-BG01-KA102-035556, финансиран по програма „Еразъм +“

От началото на месец септември 2017 г. ПГГС „Христо Ботев“, гр. Велинград стартира изпълнението на проект „Подобряване на практическите умения на учениците чрез изучаване на испанския опит и добри практики в горското стопанство“, финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС.

Общият план за мобилност и европейско сътрудничество на ПГГС е свързан с изграждане на нови професионални компетенции и надграждане на уменията на учениците в областта на горското и ловното стопанство и дърводобива, подобряване на техните знания и умения за работа с нови технологии и прилагане на новите устойчиви практики в горското стопанство, усвояване на нови умения за изследване и съхраняване на територии с висока природна ценност, прилагане на нови методи и подходи за обучение по практика чрез стажове в реална работна среда в Европа, разширяване на езиковите и интеркултурните компетенции на учениците.

Мобилността ще се проведе реална работна среда през месец юли 2018 г., в село Константина (Испания, регион Севиля), в природния парк Sierra Norte de Sevilla. Практиката в биосферния резерват има добавена стойност към професионалната подготовка на ползвателите, защото ще ги научи как да съхраняват биоразнообразието и да опазват природата при горско-стопанските и ловните мероприятия.

Продължителността на практиката е 4 седмици (20 работни дни).

Партньор в проекта е СТЕП – европейски консултантски център, базиран в Севиля (Испания), специализиран в професионалното ориентиране и консултиране, провеждането и сертифицирането на стажантски програми в почти всички сектори на икономиката.

Приемащ работодател е Кметството на село Константина, което пряко стопанисва природния парк Sierra Norte de Sevilla и пряко провежда всички горскостопански мероприятия на територията на резервата.

Участници в проекта ще бъдат 20 ученици на възраст 16-19 г. от ПГГС „Хр.Ботев“ в етап на първоначално професионално образование по специалностите: „ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ“ и „ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО“ и 2 придружаващи учители.

Във връзка с изложеното проектът си поставя следните цели:

1) Надграждане на базовите практически умения на учениците чрез практика в реална работна среда и изучаване на испанските достижения и добри практики в сектора на горското и ловното стопанство и дърводобива;

На участниците ще бъдат предоставени възможности за опознаване на нови видове  треви, храсти и дървесни видове в най-големия горски масив на Андалусия – Биосферния резерват „Sierra Norte de Sevillе“ и добрите практики за устойчиво управление на горите.

2) Повишаване на езиковите и интеркултурните умения на учениците;

3) Създаване на международно партньорство, което да насърчи интернационализацията на ПГГС „Хр.Ботев“ и възможностите за повишаване на качеството на професионалното образование.

Основните условия и критерии при набирането и подбора на крайните ползватели са:

– познания по английски език на ниво А1/2;

– среден успех от обучението за последната приключила учебна година по специалните предмети поне „Добър“, като предимство ще имат учениците с по-висок успех;

– силна мотивация за последваща реализация в горското и/или ловното стопанство;

– комуникативност, адаптивност и гъвкавост;

– липса на наказания от педагогическия съвет за последната 1 година.

Коментари:

коментара