Регионално съвещание по стопанисване на горите

Проведе се регионално съвещание по стопанисване на горите

На 19 юни 2017 г. (понеделник) се проведе работно съвещание по стопанисване на горите и маркиране на ЛФ 2018, организирано от РДГ – Пазарджик.  Домакини на събитието бяха ТП ДГС Родопи и ТП ДЛС Широка поляна. В съвещанието се включиха служители от всички ТП ДГС, ДЛС на територията на РДГ – Пазарджик. Сред участниците бяха също представители на ЮЦДП – Смолян, Лесозащитна станция – Пловдив, Горска семеконтролна станция – Пловдив, УОГС „Г. Ст. Аврамов“ – Юндола и ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. Гимназията ни бе представена от инж. Филип Устабашиев.

Включените в програмата насаждения бяха разположени на територията на двете стопанства – домакини. Два от трите опитни обекта бяха заложени в ТП ДГС Родопи. Пробните площи от обект №1 бяха разположени в местността „Първи прозорец“, отдел 61, подотдели „б“, „з“. Обект №2 бе в местността „Батлъбоаз“, отдел 1221, подотдел „с“.

Най-голям интерес предизвика обект №3, който бе на територията ТП ДЛС Широка поляна, в местността „Слънчева поляна“, отдел 289, подотдел „д“.

Участниците в съвещанието се запознаха с таксационната характеристика на насажденията, отделните работни групи дадоха конкретни предложения за избор на сеч, интензивност и маркирането на подходящи за сечта дървета.

В края на работното съвещание бяха обсъдени резултатите от изведените лесовъдски мероприятия.

Коментари:

коментара