Проект „Ученически практики“

На 01.03.2013 г. Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев”, гр. Велинград съвместно с ЮЦПД Смолян ТП ДПС „Чепино” стартираха проект BG051PO001/3.3.07-0001 “Ученически практики” с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

С изпълнението на този проект се цели усъвършенстването на практическото обучение на учениците от ПГГС „Христо Ботев”, като се улеснява прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.

В рамките на 3 месеца, 34 възпитаници от 11а, 11б, 12а и 12б клас на ПГГС „Христо Ботев”, подпомогнати от своите учители, както и от Наставници от ЮЦПД Смолян ТП ДПС „Чепино” ще работят в реална среда 240часа, надграждайки знанията, практическите умения и компетентности придобити по време на обучението си.