Обяви и Търгове

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Христо Ботев“ – Велинград 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ Велинград, на основание Заповед № 170/07.02.2022 г. на Директора на учебното заведение, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект: „ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИ ЗАКУСКИ” – 56,70 кв.м, находящ се на бул. „Хан Аспарух” 111а, гр. Велинград, НПГГС „Христо Ботев”, при следните условия: 

  1. Срок на договора за наем – 3 години;
  2. Първоначална месечна наемна цена: за обекта – 315 лева;
  3. Депозит за участие: за обекта – 315 лева, вносими в касата на НПГГС „Христо Ботев” или по сметка на IBAN: BG26UBBS80023106214009 в банка ОББ.  
  4. Право на участие: лица регистрирани по ТЗ;
  5. Условия за участие в търга: съгласно утвърдената тръжна документация;
  6. Изисквания към кандидатите: Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта и отговарящи на условията за участие в търга, описани в тръжната документация;
  7. Допълнителна информация и тръжна документация се получава в деловодството на НПГГС „Христо Ботев” гр. Велинград, тел. 0359/51647, всеки работен ден до 15.00 ч. на 17.03.2022 г., срещу 10 лв. Огледа на обекта е задължителен и се извършва в уговорени дата и час с предварителна писмена заявка в деловодството на НПГГС всеки работен ден до 15.00 часа до 17.03.2022 г., включително.
  8. Офертите се подават в деловодството на НПГГС „Христо Ботев” гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 111а, в срок до 16.00 часа на 17.03.2022 г.
  9. Отваряне на офертите – 10.00 часа на 18.03.2022 г.