Обяви и Търгове

О Б Я В А

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Христо Ботев“ Велинград, на основание Заповед № 215/19.12.2017 г. на Директора на учебното заведение, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

Обект № 1: КОЛЕСЕН ТРАКТОР ТАФ 650, при следните условия:

  1. Срок на договора за наем – 3 години;
  2. Първоначална месечна наемна цена: за обект № 1 – 300 лева.
  3. Депозит за участие: за обект № 1 – 30 лева, които се внасят на каса в НПГГС „Христо Ботев” или по сметка на IBAN: BG26UBBS80023106214009 при ОББ гр. Велинград.
  4. Право на участие: физ. и юридически лица – регистрирани по ТЗ;
  5. Изисквания към участниците: да подадат оферта, съдържаща изискваните документи и финансово предложение, опит при управлението на подобни обекти най-малко 3 години; да декларират, че нямат задължения към държавата, общините, и др. държавни или общински организации; да представят удостоверения за актуално съдебно състояние, БУЛСТАТ, респективно да посочат ЕИК за регистрираните в Търговския регистър при АВ;
  6. Тръжната документация се получава в НПГГС „Христо Ботев” гр. Велинград в деловодството, тел.0359/51657 в срок 15.00 часа на 30.01.2018 г., срещу 10 лв. платими в касата на НПГГС. Оглед на обектите: всеки работен ден, от 09.00 до 15.00 часа в срок до 30.01.2018 г., включително.
  7. Офертите се подават в деловодството на НПГГС „Христо Ботев” гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 111а, в срок до 16.00 часа на 30.01.2018 г..
  8. Отваряне на офертите – 15.00 часа на 31.01.2018 г..
  9. Допълнителна информация на тел 0359/51647, 0359/51657, 0359/52218;