Обяви и Търгове

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Христо Ботев“ – Велинград 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 2 вр. ал. 5 и чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от ППЗДС Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” , гр. Велинград, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №111А, при следните условия:

1. Обект: ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИ ЗАКУСКИ ” с площ от 56,70 кв.м., находящ се в гр. Велинград, НПГГС „Христо Ботев”, бул. „Хан Аспарух” № 111а.

2. Вид на търга – търг с тайно наддаване, обявен със Заповед за откриване на тръжната процедура: Заповед № 73/05.11.2021 г.

3. Начин на плащане: Наемната цена се заплаща ежемесечно, от първо до десето число на всеки календарен месец за текущия месец по банков път или на каса в НПГГС.

4. Начална тръжна цена: 315 (триста и петнадесет) лева, без начисляване на ДДС, месечно. В наемната цена не се включват разходите за изразходваната електроенергия, такса смет и всички други консумативи и разходи, свързани с работата на обекта. Основните и текущите ремонти са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

5. Депозит за участие: 315 (триста и петнадесет) лева, която се внася на каса, в срок не по късно от 16.00 часа на 15.12.2021г.

6. Срок за отдаване под наем: три години (с възможност за удължаване  с още три год.)

7. Дата и час на провеждане на търга: 16.12.2021 г. от 09:00 ч. в административната сграда на НПГГС „Христо Ботев”, адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 111А, конферентна  зала  към НПГГС.

8. Изисквания – кандидат в търга може да бъде всяко физическо и/или юридическо лице, което: не е в несъстоятелност или ликвидация; няма парични задължения към държавата и общината; не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер (изискването се отнася и за физическите лица, представляващи по закон юридическите лица), участникът да не е свързано лице с друг кандидат или участник в тръжната процедура.

9. Получаване на тръжната документация: тръжната документация е с цена 10(десет) лева и се получава в сградата на НПГГС, в деловодството – всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч. до 15.12.2021 г.

10. Оглед на имота – извършва се в уговорени дата и час и след предварителна писмена заявка в деловодството на НПГГС всеки работен ден. Оглед може да се извършва от датата на публикуване на тръжната документация до 15.12.2021 г. в рамките на работното време на НПГГС. За извършването на оглед заинтересованите лица следва да представят документ за закупена документация за участие, лице за контакт – Павлин Бозаджиев, тел.+359 887274293.

11. Краен срок за подаване на заявленията за участие: не по-късно от 16.00 часа на 15.12.2021 г. в адм. сграда на НПГГС „Христо Ботев” – гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 111А, стая Деловодство.

12. Критерий за оценка: най – високата цена.

13. Всички условия и документация за участие: Изискванията към кандидатите, необходимите документи за участие в търга, условията за провеждане на търга, условията за ползване на обекта и други са посочени в Тръжната документация, достъпна при условията на т.9 от настоящето обявление.

14. Лице за контакт: Павлин Бозаджиев, тел.+359 887274293, email: pboz@abv.bg www.pggs.info