Катедра „Ловно стопанство“ към ЛТУ празнува своя 70-годишен юбилей

Настоящият състав на катедра „Ловно стопанство“ към ЛТУ

На 11 май УОГС „Г. Ст. Аврамов“ – Юндола бе домакин на Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на две значими събития.

Участниците в Юбилейната научно – практическа конференция на Юндола

През 2019 г. се отбелязват 70-ата годишнина от създаването на катедра „Ловно стопанство“ при Лесотехнически университет и 90-ата годишнина от рождението на проф. Никола Ботев.

Доц. д-р Христо Михайлов представи подробен доклад за катедра „Ловно стопанство“

Над 150 участници от цялата страна уважиха юбилейното честване на катедра „Ловно стопанство“. Сред тях бяха ректорът на Лесотехнически университет чл. кор. проф. д.н. Иван Илиев, представители на академичната общност, ръководители на Държавни горски предприятия, Регионални дирекции по горите, директори на Държавни горски и ловни стопанства, НЛРС – СЛРБ, ловни специалисти, деятели, студенти и други.

Ректорът чл. кор. проф. д.н. Иван Илиев (вляво) уважи значимото събитие

Сред присъстващите на мащабното събитие бе и семейството на покойния проф. Никола Ботев – учен с огромен принос за развитието и утвърждаването на ловностопанската науки и катедра „Ловно стопанство“.

Фамилията на проф. Никола Ботев присъства на юбилейната конференция

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград бе представена на юбилейната конференция от инж. Надежда Ганчева – зам.-директор и инж. Филип Устабашиев – преподавател по дисциплините „Лов“ и „Дивечовъдство“ в гимназията.

Инж. Надежда Ганчева и инж. Филип Устабашиев връчиха от името на НПГГС „Христо Ботев“ поздравителен адрес и подарък с ловни елементи по случай юбилея на доц. д-р Христо Михайлов – ръководител на катедра „Ловно стопанство“

Юбилейната научно-практическа конференция на Юндола бе официално открита от ръководителя на катедра „Ловно стопанство“ доц. д-р Христо Михайлов. Той изнесе подробен доклад, посветен на 70-годишнината от основаването на катедрата.

Доц. д-р Христо Михайлов анализира 70-годишният период на развитие на катедра „Ловно стопанство“

„Още преди създаването на катедрата, предметът „Лов“ е включен в учебният план на лесовъдният отдел на Агрономо-лесовъдският факултет на СУ, като задължителен за слушане. От учебната 1933 – 34 г. лекциите се провеждат от доц. Методи Русков, който от 1931 до 1945 г. е ръководител на катедрата по Общо лесовъдство“, започна своят детайлен исторически преглед доц. д-р Христо Михайлов.

Катедра „Ловно стопанство“ е създадена със заповед №2501/18.05.1949 г на Комитета за Наука, Изкуство и Култура (КНИК).

Създаването ѝ е обосновано с разработването на научните основи на ловното стопанство и подготовката на квалифицирани ловностопански кадри, в чийто ръце да се повери управлението на дейността. За пръв ръководител на катедрата е назначен проф. Методи Русков. Първоначално в нея работи само той и една лаборантка.

През 1959 г. към катедрата е назначен за редовен аспирант, а от 1962 г. и като асистент, проф. Никола Ботев (от 1968 – доцент). През 1959 г. в катедрата започва работа и препаратор – Евтим Ламбрев.

През 1965 г. катедрата по ловно стопанство се обединява с направлението по защита на горите и се преименува на катедра „Ловно стопанство и лесозащита“.

След пенсионирането на проф. Русков за ръководител на катедрата от 1969 г. е назначен доц. Н. Ботев. Проф. М. Русков продължава да преподава до 1972 г., когато в катедрата са назначени ас. Нино Нинов и н. с. Иван Колев, по-късно уважавани професори, преподаватели по Ловно стопанство, Паркова фауна, Рибовъдство и Изкуствено развъждане на дивеча.

От 1979 г. първоначално като научен сътрудник, а по-късно като хабилитиран преподавател в катедрата работи и развива направленията „Рибовъдство и аквакултури“, и „Болести по дивеча и рибата“ професор Николай Бояджиев.

От 1995 г. с преминаването на ВЛТИ в Лесотехнически университет, катедрата по Ловно стопанство е възстановена като самостоятелно учебно и научно-изследователско звено с ръководител доц. Нино Нинов. От 2007 г. катедрата се ръководи от доц. Христо Михайлов.

Сега, 70 год. след основаването, в катедрата работят 8 преподаватели. Те осъществяват учебно-преподавателска и научно-изследователска работа в направленията Ловно стопанство, Рибовъдство и аквакултури и Зоология и опазване на фауната. Катедрата обезпечава преподаването в 4 факултета по различни дисциплини в бакалавърска и магистърска образователна степен. Към катедрата са акредитирани две докторски програми – по Ловно стопанство и Рибарство, рибовъдство и промишлен риболов. От създаването си досега към катедрата като първично обучаващо звено са защитени 16 докторски и 1 дисертация за доктор на науките. Само за последните 10 години са защитени 6 докторски дисертации, а един докторант е отчислен с право на защита. В момента се обучават още двама задочни докторанти.

Катедрата днес притежава една от най-богатите университетски учебни сбирки в Европа, началото на която е поставено в края на 50-те години на миналия век. Катедрената библиотека разполага с над 800 тома специализирана литература на различни езици. Съхранени и архивирани са почти всички дипломни работи, защитени към катедрата в различните години. В УОГС към ЛТУ – в Юндола и Бързия, са обособени два дивечовъдни участъка и две оградени учебни огради. В тях се провеждат учебни практики за студенти от различни специалности и образователни степени, както и курсове за подборен лов и ловни водачи.

В последните години, преподаватели от катедрата провеждат лекции и практически занятия със студенти в Университетите в Белград и Нови сад. Пред наши студенти специализирани лекции по ловностопански теми изнасят професори от Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия.

„Реална оценка за успешната учебно-преподавателска работа на катедрата са подготвените и реализирани кадри за ловното стопанство. Както през изминалите 70 години, така и днес на ръководни постове в регионалните дирекции по горите, държавните предприятия, държавните ловни и горски стопанства, ловните дружества са много отлични дипломанти на катедрата. Повечето от тях днес са тук в залата“, отбеляза доц. д-р Христо Михайлов.

Настоящият ръководител на катедра „Ловно стопанство“ постави водещ акцент и върху научно-изследователската и публикационна дейност.

За 70 години от основаването си преподавателите от катедрата са публикували стотици научни трудове, много учебници, книги, наръчници и ръководства. Още повече са научно популярните статии.

„Много трудно е да се обхване и опише цялото многообразие в тематиката и проучваните проблеми за тези повече от 70 години“, подчерта доц. д-р Христо Михайлов.

За своите 70 години от основаването преподавателите в катедрата, в авторство и съавторство, са написали десетки учебници и ръководства за студенти – бакалаври и магистри от ЛТУ и ученици от професионалните гимназии по горско стопанство.

В периода на съществуването на катедрата по Ловно стопанство, преподаватели от нея са заемали различни и значими публични и обществени позиции, свързани с развитието на ловното и рибното стопанство в България. На различни публични позиции те са утвърждавали висок обществен престиж на катедрата и ЛТУ.

„В заключение трябва да отбележа, че успехите на катедрата в учебната и научно-изследователска работа се дължат на неуморния и незабележим съзидателен труд на сътрудниците, лаборантите и организаторите обучение в катедрата“, отбеляза доц. д-р Христо Михайлов.

Емоционални думи пред присъстващите произнесе и проф. Нино Нинов. С нескрито вълнение той се обърна към съпругата и наследниците на проф. Никола Ботев. Проф. Нинов припомни за тези 25 години съвместна работа с него.

Проф. д.н. Нино Нинов по време на юбилейната конференция

„Под ръководството на проф. Никола Ботев катедра „Ловно стопанство“ създаде школа за подготовка на висококвалифицирани ловностопански кадри. Той има основна заслуга за модерното ловно стопанство по негово време“, заяви проф. д.н. Нинов.

Инж. Тодор Гичев (директор на РДГ – Варна) връчи поздравителния адрес от името на ИАГ

Проздравителен адрес от името на ИАГ поднесе инж. Тодор Гичев – директор на РДГ – Варна. Приветствие от НЛРС – СЛРБ прочете инж. Алеко Динев, член на УС на Националната организация.

Инж. Алеко Динев прочете приветствието от НЛРС – СЛРБ

Поздравителни адреси бяха представени още от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, РДГ – Стара Загора, Факултет „Горско стопанство“ и Факултет „Стопансто управление“ при ЛТУ, Съюз на лесовъдите в България (СЛБ) и СЦДП – Габрово.

Доц. д-р Георги Костов поздрави колегите си от името на катедра „Лесовъдство“, която ръководи

„Пожелавам здраве и енергия, за да развивате тази област, в която имаме много успехи! Да посрещате още много юбилеи – лични и обществени“, каза в академичното си слово проф. чл. кор. Иван Илиев, ректор на Лесотехнически университет.

Чл. кор. проф. д.н. Иван Илиев пожела нови успехи и енергия на катедрата

Той изказа и чувството си на признателност към семейството на проф. Никола Ботев. Паметта на именития учен бе почетена с едноминутно мълчание от всички присъстващи.

След кратка 15-минутна пауза Юбилейната научно-практическа конференция продължи с представянето на 4 доклада, посветени на благородния елен – емблемата на ловното ни стопанство.

„Идеята ни бе да съберем на едно място науката и практиката“, подчерта доц. д-р Христо Михайлов.

Първи пред аудиторията говори за богатия си международен опит по отношение на благородния елен проф. Нино Нинов.

Гл. ас. д-р Стоян Стоянов представи един от докладите на конференцията

Втората презентация на тема „Рогата на елените разказват истории“ бе представена от гл. ас. д-р Стоян Стоянов.

Сериозен интерес предизвика и темата „Капиталните трофеи – мит или реалност“, поднесена от д-р Чавдар Желев.

Д-р инж. Чавдар Желев е един от успешно защитилите докторанти на катедра „Ловно стопанство“

Финалната презентация на конференцията бе дело на задочния докторант в катедра „Ловно стопанство“ инж. Иван Степанов. Той представи изследванията си, свързани с плътността, структурата на запасите и местообитанията на благородния елен в Средна Стара планина.

Инж. Иван Степанов продължава активна работа по дисертационния си труд, свързан с благородния елен

В края на конференцията се взе решение протокол от изказванията в залата и конкретни предложения да бъдат изпратени на изпълнителния директор на ИАГ.

Доц. д-р Христо Михайлов даде възможност на присъстващите в края на конференцията да се включат с мнения и препоръки

Във времето за изказвания думата взеха ловни експерти от различни поколения, но всички се обединиха около основните проблеми за сектора.

В тази връзка най-убедителен бе директорът на ЮЗДП – Благоевград инж. Дамян Дамянов. Той очерта три основни направления за бъдеща работа. На първо място той посочи, че е необходима национална програма за възстановяване на благородния елен. Вторият пункт, който трябва да бъде засилен е обучението и преквалификацията на кадрите. Третото му предложение бе насочено към активизиране на работата между катедра „Ловно стопанство“ и държавните институции.

Директорът на ЮЗДП – Благоевград инж. Дамян Дамянов бе активен участник в дискусията
Христо Христов – Референта се върна към славното минало на ловното ни дело, той е и част от първия випуск на гимназията ни, която през тази година също ще чества 70-годишен юбилей
Директорът на РДГ – Сливен инж. Мирослав Маринов е сред отличните дипломанти на катедра „Ловно стопанство“

Коментари:

коментара