Средностъблената форма на стопанството в Защитена територия Leipziger Auwald – перспективно решение за поколенията

На 22.10.2020 г.  представителната група на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград по програма Еразъм+ бе посрещната в управлението на Leipziger Auwald (Auenwald). Това е горска територия, разположена върху алувиални почви по поречието на река. Районът се характеризира с богато разнообразие на видове от флората и фауната.      

Домакините подробно запознаха българската група с историята и съвременното стопанисване на гората. През XIX век тук не е съществувала никаква растителност. В резултат на това са се получавали чести заливания и наводнения, които са активизирали ерозионни процеси.

През 80-те години на XX век е била създадена средностъблена форма на стопанство. Идеолог за създаването на гората, която изпълнява и важна противоерозионна функция, е д-р Николас.

В момента Leipziger Auwald (Auenwald) е защитена територия, в която стопанската дейност е силно ограничена. Основните дървесни видове са полски ясен /60%/, зимен дъб, полски бряст, обикновен явор и шестил. Срещат се дървета и на възраскт около 300-350 години. Около 15% от падналата маса не се изнася. Мъртвата дървесина се оставя и така спомага за обогатяване на почвата. Гордост за домакините са стабилните популации от сърни, диви свине, язовци, диви котки, бобри, миещи мечки и др.     

След изчерпателната беседа, възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград активно се включиха в работния процес. С висока производителност и майсторски умения бе изрязан подлеса. Той конкурира останалата растителност, като изсмуква влагата от почвата.       

Домакините останаха силно впечатлени от познанията и отговорността на възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. Българската група бе изпратена със сърдечни благодарности.

Коментари:

коментара