Практическо обучение по механизация и технология на дърводобива за ученици от XI клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград

Учениците от 11 „а“ клас на НППГС „Христо Ботев“ с ръководител инж. Иван Дулев, проведоха комплексно практическо занимание по Механизация и технология на дърводобива на територията на УОГС „Г. Ст. Аврамов“- с. Юндола. Темата на заниманието включваше няколко основни вида дейности – сеч и първична обработка, методи на поваляне и кастрене, извоз на дървесина със специализиран горски трактор „Таф“ и животинска теглителна сила /чифт волове/, работа на временен склад по разкройване, сортиране и рампиране на добитите от сечта строителни материали, а също така и кубиране и гейлериране на материалите.

По време на занятието бяха посетени два действащи дърводобивни обекта. В подотдел 19 „а“, разположен в м. Долен сечемик, се провежда отгледна сеч (пробирка).

В подотдел 37 „и“, намиращ се в м. Пундева колиба, е предвидена възобновителна сеч (групово-постепенна).

Преди началото на учебната практика, инж. Иван Дулев проведе задължителен подробен инструктаж на бъдещите лесовъди от XI „а“ клас. Всички мерки за безопасност при работа бяха стриктно изпълнени. Възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград изразиха задоволство от практическото обучение в реални условия, в което активно и отговорно се включиха и служителите на УОГС „Г. Ст. Аврамов“- с. Юндола.

Коментари:

коментара