Практическо занятие в Екозона „Golena San Vitale“

Ден 21 (20 септември) за групата от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград бе посветен на практическо занятие в Защитена зона „Golena San Vitale“ във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“ .

За трети пореден и за съжаление последен ден с нашия невероятен домакин Андреа Мориси се насочихме към територия, управлявана от неговата екологична организация „Susteniа“. Защитената зона „Golena San Vitale“, включена в мрежата НАТУРА 2000, бе мястото, където българската група демонстрира не само отличната си теоретична, но най-вече и практическа подготовка.

Андреа бе подготвил всички необходими инструменти за нашата работа в рамките на зоната „Golena San Vitale“. Основните дейности бяха свързани с поставяне на изкуствени гнезда за птици и горски прилепи, защита на местообитания, както и активно почистване на туристическите пътеки в района от паднала дървесина, опасни сухи клони, застрашаващи сигурността на преминаващите и отстраняване на нежелана растителност.

Котловината на Сан Витале се простира на около 50 хектара в рамките на насипите на река Рено и включва различни типове месторастения. Тук в началото на 70-те години са функционирали кариери, които впоследствие са били изоставени. Естественият облик на територията се възстановява без човешка намеса поради богатата и разнообразна среда, съставена от речното корито, хигрофилната растителност, наводнените площи, ливадите и поляните.

Районът е особено интересен от природна гледна точка, тъй като е възможно да се наблюдават местообитания и горски видове, които в миналото са били широко разпространени, но днес са много редки. Близостта до реката, която действа като екологичен коридор, улеснява появата на много нови видове и благоприятства движението и разпространението им в заобикалящата ги територия.

Поради тези характеристики, площта на „Golena San Vitale“ (съгласно регионалния закон № 11/88), е защитена зона, която осъществява функцията на убежище за животински и растителни видове, така че да гарантира опазването и възстановяването на популациите.

В зоната „Golena San Vitale“ има особена горска речна среда, представена от бели върби, черни и бели тополи, както и от дъбове, клен и ясен.

В допълнение към спонтанния процес на ренатурализация, е реализиран и проект за опазване и увеличаване на биологичното разнообразие. Основните видове са патици и чапли. Забележителна е и популацията на червени и зелени кълвачи, свързани с наличието на сухи стволове.

Сред присъстващите видове земноводни отбелязваме няколко ценни видове жаби.

Коментари:

коментара