Посещение на природния резерват „Bosco della Frattona“

На 6 септември (петък) работната група от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград посети регионалния природен резерват „Bosco della Frattona“ край град Имола. Дейността бе включена в Ден 7 от програмата по проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“.

Срещата ни с Франческо Ночентини от Столичния природозащитен корпус (CGAM) започна по доста нестандартен начин. Проливният дъжд и гръмотевици принудиха нашият домакин да ни посрещне в автобуса.

Там той раздаде материали и направи обща характеристика на природния резерват „Bosco della Frattona“ край Имола. Всъщност 70-хилядното италианско градче се намира на 33 км югоизточно от Болоня. То е популярно и с близкостоящата писта Ѝмола, на която се провеждат мотоциклетни и автомобилни състезания от Формула 1.

Природният резерват „Bosco della Frattona“ е създаден през 1984 г. Територията му обхваща площ от 19 хектара. Разположен е над хълмовете над Имола, недалеч от парка „Tozzoni“ и обхваща обширните гори, които характеризират хълмистия район близо до града, както и голяма част от долината на река По.

Името на природния резерват идва от термина „fratta “, който в превод означава стръмно място със многообразна растителност и добре описва тази зона. Богатата и разнообразна дървесна покривка включва основно дъбове, явор, ясен, акация и габър.

Изключителен интерес предизвика един типичен представител на Средиземноморието – Quercus ilex (каменен дъб), вечнозелен дървесен вид.

Трите символа на природния резерват „Bosco della Frattona“, присъстващи в емблемата му, са на първо място обикновеното кокиче, а също така обикновения габър и дъба.

Работната група от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се запозна и с резултатите от проект, насочен към земноводните видове, реализиран преди 10 години.

Пред една от водните площи, създадени по проект през 2009 г.

Столичният природозащитен корпус (CGAM) е създаден с официален акт от 22.12.2014 г. и функционира в две макрозони – „Imola“ и „Bologna“.

Столичният природозащитен корпус осъществява надзор и прилагане на законите за опазване на околната среда; също така популяризира информацията за околната среда и предлага на компетентните органи достъп до нея за сътрудничество при облекчения в случай на обществени бедствия или екологични бедствия (Гражданска защита). По-специално по отношение на надзорната дейност институционалният закон предоставя правомощия за оценка на:

  • защита на спонтанната и рядка флора, дисциплина на събиране на горски продукти и подраст;
  • регулация и наредби на регионални паркове и природни резервати;
  • разпоредби за обезвреждане на отпадъци;
  • хидрогеоложки ограничения;
  • предписания на горската полиция;
  • прилагане на общински изисквания при синдикални наредби, насочени към опазване на околната среда;
  • правила за опазване на фауната и практикуване на лов и риболов при разрешение и други.

Освен това се извършват дейности за:

  • наблюдение и предотвратяване на горски пожари;
  • надзор на хуманното отношение към привързаните животни;
  • контрол върху прилагането на разпоредбите, свързани с регистъра на кучетата и други.

CGAM работят в тясно сътрудничество с публичните институции, извършваните услуги се състоят от смени за наблюдение на територията с проверки на административни нарушения и екологични престъпления. Тези дейности се извършват в координация с различните държавни органи и органи на държавата, като например държавната полиция, корпусът на карабинерите и свързаните с тях горски корпуси, провинциалната полиция и общинската полиция на различните общини в областта.

Коментари:

коментара