Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград придоби статут на асоциирано училище към Лесотехническия универститет – гр. София

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев утвърди Споразумението за извършване на съвместна дейност между Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград и Лесотехническия университет – гр. София. Договорните отношения между двете учебни заведения преди това бяха подписани от ръководителите на двете институции – инж. Стефан Шулев и чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев.

Чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев (вляво) и инж. Стефан Шулев (вдясно) подписаха Споразумението за сътрудничество между ЛТУ и НПГГС „Христо Ботев“

Споразумението е сключено на основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Закона за висшето образование за срок от 5 години, считано от 25 март 2021 г. Според нормативната база държавните висши училища, които обучават до 5000 студенти към момента на сключване на споразумението (в тази категория попада и Лесотехническия университет), имат право на сключване на едно споразумение, тоест Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград ще бъде единственото средно учебно заведение в страната със статут на асоциирано училище към Лесотехническия университет – гр. София.

Министър Красимир Вълчев

По силата на Споразумението векторите на сътрудничеството между двете обучителни институции ще се доразвиват и усъвършенстват, а от това със сигурност ще спечелят и техните възпитаници.

Предмет на договора за сътрудничество ще бъде провеждането на съвместна учебна дейност по учебните предмети и/или модули, свързани с обучението на ученици и студенти при спазване изискванията на Закона за висше образование и на Закона за предучилищното образование, съвместна научно-изследователска, художествено-творческа, проектна, иновационна и други форми на съвместна дейност.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград ще има отворен достъп до учебната база на ЛТУ. Осигурява се директна възможност преподаватели от университета и гимназията да разработват учебни програми по дисциплини, изучавани в ЛТУ и НПГГС „Христо Ботев“.

Споразумението дефинира и понятието „съвместни учебни дейности“, изразяващи се в извеждане на учебни занятия и практики с участието на ученици и студенти на територията на гимназията, университета и в реална среда.

Разкриват се възможности за участие на ученици на гимназията в научни и научно-приложни проекти, изложби, творчески изяви, национални и международни конференции, както и реализирането на национални и международни проекти.

Другите форми на съвместна дейност регламентират честванията на Седмицата на гората, организация и провеждане на Националното състезание по Горски многобой, кандидат-студентска кампания и други.

Споразумението между Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград и Лесотехническия университет – гр. София бе разработено от работни групи, включващи представители на двете институции.

Въведените през 2016 г. промени в Закона за висшето образование могат да се определят като революционни и със сигурност ще предоставят на възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград изключителни преференции при кандидатстването и обучението им в Лесотехническия университет.

Неслучайно гимназията ни е абсолютен лидер сред учебните заведения в професионалното направление „Горско стопанство“ и има най-висок дял от хабилитирани преподаватели (професори, доценти, асистенти), които са възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Коментари:

коментара