Лесотехнически университет даде старт на новата академична година

ФОТО: доц. д-р инж. Евгени Цавков, Музей на Лесотехнически университет

На 26 септември 2022 г. (понеделник) бе официално открита новата академична година в Лесотехнически универститет – гр. София. Тържествената церемония по традиция протече в Аулата на висшето учебно заведение.

С емоционално слово към присъстващите гости, преподаватели и студенти се обърна ректорът на Лесотехнически университет чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев.

Официални гости на тържественото събитие от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бяха директора инж. Стефан Шулев и зам.-директора инж. Надежда Ганчева. Гимназията ни е със статут на единственото в страната Асоциирано училище към Лесотехнически университет.

ФОТО: Изпълнителна агенция по горите

Сред официалните лица на откриването бяха още инж. Стоян Тошев – изп. директор на ИАГ и главния секретар инж. Димитър Баталов, Петко Горанов – кмет на район „Студентски“, проф. Виолета Божанова – зам.-председател на Селскостопанска академия, проф. Ивайло Копрев – ректор на Минно-геоложкия университет, проф. Николай Изов – ректор на Национална спортна академия „Васил Левски“, генерал-майор Тодор Дочев – ректор на Военна академия „Георги  Раковски“, академик Ячко Иванов от Българска академия на науките, инж. Васил Василев – председател на УС на НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“ и други.

Общо 519 първокурсници през 2022/23 г. са записани в редовна и задочна форма на обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“.

ФОТО: доц. д-р инж. Евгени Цавков, Музей на Лесотехнически университет

Веднага след тържественото откриване в Аулата на висшето училище се състоя и среща на първокурсниците с деканските ръководства по факултети. Студентите от най-големия факултет в ЛТУ бяха приветствани и от инж. Стефан Шулев. В своето приветствие към тях, директорът на Националната ПГГС „Христо Ботев“ подчерта значимостта на лесовъдската професия, открои фундаменталната роля на гимназията в подготовката на висококвалифицирани кадри в горския сектор и даде висока оценка на дългогодишното партньорство на гимназията с горската Алма матер. С гордост инж. Шулев отчете и фактът, че сред студентите на ЛТУ се отличават редица възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“.

През новата 2022/23 година във Факултет “Горско стопанство” са приети общо 186 студенти в редовна и задочна форма на обучение.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград пожелава здрава и успешна академична година на всички преподаватели и студенти от Лесотехнически университет! 

Коментари:

коментара