Лесовъди завършили НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград и станали преподаватели в Лесотехнически университет

В Седмицата на гората отдаваме заслужена почит на лесовъдите, постигнали най-високи резултати през изминалата 2021 година в своята работа, отдадена към създаването, стопанисването и опазването на най-голямото богатство на родината ни – горите. В тазгодишната Седмица на гората, която се чества в периода между 4 и 10 април 2022 г., ще отдадем заслуженото внимание и ще Ви срещнем с бивши възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград (в миналото ТГС), които сега работят в сферата на висшето образование в Лесотехнически университет. Огромна почит заслужават и всички онези десетки учени, които в различни исторически етапи са дали своя важен принос за развитието на лесовъдската научна дейност. Със сигурност тяхното дело няма никога да бъде забравено, а напротив – pggs.info си поставя амбициозната цел в бъдеще да припомня значимите им постижения.

Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, която е първото и единствено асоциирано училище към Лесотехнически университет, се гордее с представителите на научната общност, завършили гимназията, които днес продължават своята преподавателска дейност в сферата на висшето образование.

Проф. д-р инж. Стефан Юруков

Проф. д-р инж. Стефан Юруков е роден през 1952 г. в град Велинград. Средното си професионално образование завършва през 1971 г. в Техникума по горско стопанство „Христо Ботев“ – гр. Велинград (днес Национална ПГГС ). На 22 февруари 1978 г. се дипломира като магистър – инженер по горско стопанство във ВЛТИ (днес ЛТУ). На 19 декември 1988 г. защитава докторската си степен във ВЛТИ (ЛТУ) на тема „Проучване на екологията и биологията на Клека (Pinus mugo Turra) в някои популации на Рила планина“. В периода между 1979 и 1991 г. преминава през академичните длъжности „асистент“, „старши асистент“ и „главен асистент“. На 16 декември 1991 г. след проведен конкурс става доцент в ЛТУ, а от 2012 г. е професор.

Преподавател по дисциплината „дендрология“. В продължение на 20 години е ръководител на едноименната катедра (1994-2003 г.; 2011 – 2020 г.). Освен това е бил декан на Факултет „Горско стопанство“ при ЛТУ (2003 – 2005 г.), заместник-министър на МЗГ (2005 – 2007 г.) и председател на ДАГ при МС (2007 – 2009 г.).

Преминал е редица специализации във Франция (1985 г.; 1988 г.; 1992-1993 г.), Куба (1989 г.), Швейцария (1998-1999 г.) и други страни. Той е автор на учебници, ръководства и наръчници. Участник е в национални и международни научноизследователски проекти.

Проф. д-р инж. Иван Палигоров

Проф. д-р инж. Иван Палигоров е роден през 1959 г. в град Велинград. През 1978 г. завършва Техникум по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград (днес Национална ПГГС ), а през 1985 г. – ВЛТИ, специалност „Горско стопанство“, специализация „Екология и опазване на природната среда“. Защитава дисертация за „кандидат на икономическите науки“ (сега доктор) в УНСС през 1991 година. От 1985 до 1988 г. работи в ГС – Чехльово, ГСК – Пазарджик. От 1988 г. е редовен аспирант, от 1990 г. е асистент, от 1992 г. – главен асистент, от 1997 г.- редовен доцент в Катедра „Управление на ресурсите и природоползването“ на ЛТУ, а от 2012 г. е професор в Лесотехнически Университет. От 1998 г. е зам.-декан, а от 2003 до 2011 г. и от 2016 г. до момента – декан на Факултет „Стопанско управление“ на ЛТУ.

Изнася лекции по дисциплините „Връзки с обществеността“, „Горска политика“, „Икономика на горското стопанство“ и „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“. В периода 2012-2016 г. е зам.-ректор на ЛТУ, а от 02.02.2017 до 12.05.2017 г. е зам.-министър на МЗХ.

Специализирал е в Австрия, Чехия, Гърция, Испания, Германия и Обединеното Кралство. Автор и съавтор е на над 130 публикации, 12 книги – учебници, ръководства, монографии и наръчници, както и на 34 научно – изследователски проекта. Представител е на България в международния екип от специалисти в областта на горската политика в страните от Централна и Източна Европа, към ФАО на ООН. Член е на Съюза на лесовъдите в България от 1990 г., а на Управителния съвет – от 1996 г. От 1998 до 2000 г. е зам.- председател, а от 2009 г. е председател на СЛБ.

Доц. д-р инж. Невена Шулева

Доц. д-р инж. Невена Шулева е родена през 1969 г. в град Велинград. През 1988 г. завършва ТГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград (днес Национална ПГГС), а през 1993 г. се дипломира в спец. „Горско стопанство“ в Лесотехнически университет. През 1996 г. завършва спец. „Финанси и кредит“ в Югозападен университет – гр. Благоевград. През 2009 година защитава дисертация по научна специалност „Икономика и управление” (по отрасли) на тема: „Оценка на гори с водоохранна целева функция“ в СНС по ОТРАСЛОВА И ФИРМЕНА ИКОНОМИКА при ВАК, УНСС.

Има 25 години трудов стаж в ЛТУ, като през 1996 година заема АД „асистент“ към Факултет „Стопанско управление“, а през 2012 г. АД „доцент“ към Агрономически факултет. През периода от 2016 до 2020 г. е Заместник-декан на Агрономически факултет, а от 2019 г. до момента е ръководител на кат. „Агрономство“. От 2021 г. е Ръководител на Центъра за продължаващо обучение към ЛТУ. Член е на Комисията по качество на обучението и Комисията по научноизследователска дейност към АС на ЛТУ. Член е на Академичния съвет на ЛТУ и член на Факултетните съвети на АФ и ФСУ.

Участва в написването на 3 монографии, 1 студия и над 50 научни статии и доклади, публикувани в български и международни реферирани списания.

Участва в над 15 национални и международни научноизследователски проекти, като на 2 от тях е ръководител.

През 2018 г. е член на ЕГ на НАОА по процедура за програмна акредитация на професионално направление 6.2. Растителна защита в Аграрния университет – гр. Пловдив, а през 2021 година е ръководител на ЕГ на НАОА по процедури за оценяване на създадената организация и среда за провеждане и поддържане на дистанционна форма на обучение в Тракийски университет – гр. Стара Загора и програмна акредитация на професионално направление 6.1. Растениевъдство в Аграрния университет – гр. Пловдив.

От 2018 година е оценител на проектни предложения и отчети по договори към фонд „Научни изследвания“ към МОН, а от 2019 година е експерт към Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Гл. ас. д-р инж. Нено Александров

Гл. ас. д-р инж. Нено Александров е роден през 1979 г. в град Велинград. През 1998 г. завършва Техникум по горско стопанство „Христо Ботев“ – гр. Велинград (днес Национална ПГГС). През 2002 г. се дипломира като инженер по горско стопанство, бакалавър, а през 2004 г. като магистър, специализация „Стопанисване на горите“ в ЛТУ – София. През 2006 г. постъпва на работа в ЛТУ на академичната длъжност „асистент“. През 2009 г. е повишен в „старши асистент“, а през 2012 г. – заема академичната длъжност „главен асистент“. На 15.03.2015 г. защитава успешно своя дисертационен труд на тема „Проучвания върху динамиката на структурата на високопланинските смърчови гори в Родопите“ и придобива ОНС „доктор“.

Води лекции и упражнения по дисциплините „Общо лесовъдство“ – ГС, ОКС „бакалавър”, редовно и задочно обучение; „Основи на лесовъдството“ – ЕООС, ОКС „бакалавър”; „Стопанисване на горите“ – СУ, ОКС „бакалавър” и „Световно лесовъдство“ – ГС, ОКС „магистър”, редовно и задочно обучение.

Неговите научни интереси са в областта на Лесовъдство, Стопанисване на гори, Структура на гората, Динамика на горските ресурси, Климатични промени и адаптивно стопанисване.

Участник в национални и международни научноизследователски проекти – общо 19 проекта, от тях 2 национални и 3 международни.

Публикации в национални и международни научни списания – 18 вкл. 3 с IF.
Публикации в сборници от научни форуми – 9 вкл. 3 международни.
Участия в научни форуми – 12 вкл. 4 международни.
Има над 30 цитирания в научни доклади, статии, дисертации, монографии и др.

Инж. Филип Устабашиев

Инж. Филип Устабашиев е роден през 1981 г. в гр. Велинград. През 2000 г. завършва Техникум по горско стопанство „Христо Ботев“ – гр. Велинград (днес Национална ПГГС), става първият пълен отличник в историята на създадената в гимназията нова специалност Горско и ловно стопанство. През 2005 г. се дипломира като бакалавър по спец. Горско стопанство в ЛТУ. Преди това през 2004 г. преминава специализирано обучение в “G&М Landscape services”, МА, USA. През 2007 г. завършва магистърска степен в ЛТУ, специализация „Стопанисване на горите“, първенец на випуска и носител на стипендия на името на акад. Дончо Костов за най-добър студент с постижения в овладяването на аграрните науки и ветеринарната медицина, включително и горското стопанство за учебната 2006/2007 г. През 2008 г. придобива квалификация „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“ от ЦСОК при ЛТУ. През 2009 г. завършва магистърска степен в Университет за национално и световно стопанство – гр. София, спец. Финанси. В периода от м. юли 2007 г. до м. юни 2009 г. е назначен на длъжността „лесопроектант“ в “Пролес-инженеринг” ООД. След това до м. август 2016 г. работи в община Велинград, финансов контрольор (2012-2016 г.). През септември 2016 г. печели конкурс за преподавател по професионална подготовка в Националната ПГГС „Христо Ботев“, където работи на основен трудов договор и до момента. Преподавателската му заетост включва широк кръг от дисциплини. Водещо място в работата му заемат дисциплините „лесоустройство“, „дивечовъдство“ и „лов“, които преподава без прекъсване от постъпването си в Националната ПГГС „Христо Ботев“.

Инж. Филип Устабашиев е зачислен за докторант на самостоятелна подготовка към Институт за гората – Българска академия на науките (2019 г.) в професионално направление „6.5. Горско стопанство“, научна специалност „Лесоустройство и таксация“. Научните му интереси са свързани с растежа и производителността на горите, инвентаризация и планиране в горските територии, усъвършенстване методите за таксиране на дървостоите и др. Автор и съавтор е на 5 бр. научни публикации.

През м. декември 2021 г. е назначен като хоноруван асистент към катедра „Лесоустройство“ при ЛТУ-София. Води занятията по дисциплината „Основи на лесоустройството и горска таксация“ на студентите от ОКС „бакалавър“ от специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Стопанско управление“.

Инж. Филип Устабашиев има 23-годишен журналистически опит, натрупан в регионални, областни и национални вестници, списания и електронни сайтове, а също и в регионални радио и телевизия. Създател и главен редактор е на сайта velsport24.com. Съавтор е на 1 книга (2011 г.). В периода 2011-2022 г. е член на УС на ФК „Чепинец“ – гр. Велинград. Награждаван за активната си дейност от Български футболен съюз (2016 г.), БФХандбал (2018 г.), редакцията на сп. „Гора“ (2019 г.) и др. Лицензиран съдия към БФСки (от 2017 г.).

Коментари:

коментара