Лекция на Службата за защитени територии, гори и планинско развитие в регион Емилия-Романя

Блестяща лекция, свързана с управлението на защитените територии, гори и планинско развитие в регион Емилия – Романя пред работната група от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград изнесе д-р инж. Клаудио Каваца от Университета в Болоня. Занятието бе планирано за Ден 6 (5 септември) от програмата по проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 20181BG01KA102047029, финансиран по програма „Еразъм +“.

В уводната част на своето изложение д-р Каваца представи пред българската група териториалното разпределение на регион (област) Емилия-Романя. 58-годишният учен и университетски преподавател във факултета по селско стопанство, инженерни науки и география провежда от 1990 г. консултации и научна дейност. Научните му интереси са в областта на управлението и защитата на горите (опазването им от наводнения, ерозия, болести и вредители). Освен това д-р Каваца е и експерт в Агенцията за териториална сигурност и гражданска защита на регион Емилия-Романя.

Срещата с д-р Каваца продължи близо 3 часа и премина при подчертан интерес и активност от българската група. Университетският преподавател поднесе напълно достъпно на английски език своята лекция. Изложението му бе подкрепено с богат снимков материал и коментар от негова страна. Д-р Каваца очерта две главни посоки на работа в регион Емилия – Романя, а именно:

 • превръщане на издънковите букови гори в семенни;
 • увеличаване на биоразнообразието.

В тази връзка той обърна внимание на факта, че 90% от буковите гори в региона вече са с издънков произход.

Д-р Каваца очерта и основните проблеми с изкуствените иглолистни гори от бял и черен бор, ела и смърч.

В края на своята среща д-р Клаудио Каваца получи подарък от българската група. От своя страна той поздрави учениците от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград за избраните от тях специалности.

Регион Емилия – Романя съхранява и защитава регионалното биоразнообразие, състоящо се от местообитания , животински и растителни видове, подобрява природните и полуестествените ландшафти, насърчава познаването на природното наследство, историята и културата на местното население, насърчава развлекателните и спортните дейности. културни събития на открито.

Защитените територии са представени от паркове, природни резервати, зони за екологичен баланс, защитени природни и полуестествени ландшафти и заедно с обектите на мрежата Натура 2000 защитават площ, равна на 16% от регионалната територия.

Основните дейности са свързани с:

 • управление на паркове и природни резервати;
 • координиране на дейностите по управление и планиране на защитените територии чрез регионалната програма;
 • координира дейностите по управление на парковете и поддържане на биоразнообразието;
 • отпуска вноски за регионалната система на защитените територии;
 • издава насоки за планове, програми и регламенти;
 • насърчава дейностите по информиране, разпространение и образование с цел биоразнообразие и устойчивост на околната среда, технически и научен обмен;
 • насърчава форми на устойчив туризъм.

Новите наредби за горското стопанство на регион Емилия-Романя са влезли в сила на 15 септември 2018 г.

С тях е одобрен новият регламент за горите. Основните му цели са:

 • растеж на горската икономика, като се гарантира баланс между производителността и опазването на биологичното разнообразие;
 • улесняване на процедури за поддръжка и подобряване на горските територии, включително и облекчен режим за извършване на сечи в близост до пътната и обществена инфраструктура;
 • подобряване на екосистемните услуги, тези, които горите предоставят на цялото общество и които варират от по-добро качество на водата до намаляване на така наречените „парникови газове“;
 • защита на площите благодарение на ефективно управление и поддържане на горските територии и др.

Дейностите в по-малки имоти, с максимална площ до 1500 квадратни метра, може да се извърши без изискване на разрешение. Същото важи и за дейности по поддръжка на мрежи за обществени услуги, например електричество, телефонни линии или водопроводна мрежа.

Всички интервенции в гората трябва да се извършват от фирми, регистрирани в Регионалния регистър на горските предприятия.

Инструментите, предвидени в сектора на закона за горите са:

 • Регионален горски план;
 • Регионален план за прогнозиране, превенция и активна борба с горските пожари;
 • Регионална програма за развитие на селските райони: лесовъдски мерки;
 • Регионално регулиране на горите;
 • Регионален ландшафтен териториален план. Член 10 „Гора и горска система“;
 • Регионален енергиен план;
 • Регионален план за опазване на водата.

Коментари:

коментара