Екип от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград участва в работна среща в Аграрен университет – гр. Пловдив

На 8 и 9 октомври 2021 г. се проведе работна среща на членовете на Асоциацията на училищата по земеделие, гори и мебели в България (АУЗГМБ). Домакин на събитието бе Аграрен университет – гр. Пловдив. В него се включиха общо 36 участници – директори на професионални гимназии, педагогически специалисти, участвали в работни групи за изготвяне на проекти на НИП, както и преподаватели от Аграрен университет – град Пловдив. Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, която е част от АУЗГМБ, бе представена от екип от трима преподаватели по професионална подготовка – инж. Цветан Чечев, инж. Найден Петров и инж. Филип Устабашиев. Та са част от авторския колектив, разработил проектите на Националните изпитни програми в професионално направление 623 „Горско стопанство“.

Работната среща в аудиторна зала „Акад. Павел Попов“ бе официално открита от проф. д-р Христина Янчева – ректор на Аграрен университет – гр. Пловдив. Тя приветства присъстващите и подчерта, че сътрудничеството с професионалните гимназии заема водещо място за университета.

Ректорът на Аграрния университет, проф. д-р Христина Янчева откри срещата

В работната среща активно участие взе инж. Маргарита Гатева, началник отдел „Съдържание на професионалното образование и обучение“ в Дирекция ПОО на МОН.

Инж. Гатева представи проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Инж. Маргарита Гатева (вляво) благодари за положения труд от страна на работните групи за проектите на НИП

В работни групи се обсъдиха проектите на НИП за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалности от професии, включени в професионални направления код 621 „Растениевъдство и животновъдство“, код 623 „Горско стопанство“ и код 543 „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“.

В срещата участваха като външни експерти и преподавателите от АУ – Пловдив: проф. д-р Нуреттин Тахсин и доц. д-р Боян Сталев в областта на растениевъдството, доц. д-р Манол Даллев в областта на механизацията на селското стопанство и доц. д-р Атанас Вучков в областта на животновъдството.

Екипът от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград бе включен в работната група за обсъждане на НИП за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалности от професии, включени в професионално направление код 623 „Горско стопанство“. Обект на дискусия бяха разработените проекти на НИП за специалностите „Горско стопанство и дърводобив“, „Горско и ловно стопанство“ и „Механизация на горското стопанство“.

Екипът от Националната ПГГС „Христо Ботев“ с любезното съдействие на проф. д-р Нуреттин Тахсин имаше възможност отблизо да се запознае и с материалната база, пряко свързана с учебната и научно-изследователската работа на катедра „Растениевъдство“ със съдействието на проф. д-р Нуреттин Тахсин.

Коментари:

коментара