Участие в проекти

Справка за проектите, по които е работило училището през учебната 2020/21 г.

Справка за проектите, по които е работило училището през учебната 2019/20 г.

Справка за проектите, по които е работило училището през учебната 2018/19 г.

Справка за проектите, по които е работило училището през учебната 2017/18 г.

Справка за проектите, по които е работило училището през учебната 2016/17 г.

Одобрени проекти по програма „Еразъм +“ в сектор „Професионално образование и обучение“ през 2017 г.

Одобрени проекти по програма „Еразъм +“ в сектор „Професионално образование и обучение“ през 2018 г.

Одобрени проекти по програма „Еразъм +“ в сектор „Професионално образование и обучение“ през 2019 г.

Одобрени проекти по програма „Еразъм +“ в сектор „Професионално образование и обучение“ през 2020 г.

2018-19 г.

Реализиран проект: „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград“ Договор № BG16RFOP001-3.002-0002-C01 от 12.01.2017 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие на обща стойност – 1 300 000 лв.

2021-22 г.

Реализиран проект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР“ на обект „Инженеринг за преустройство, реконструкция, основен ремонт на Административна делова сграда в Общежитие за нуждите на НПГГС „Христо Ботев”, гр. Велинград“ на обща стойност – 773 858,48 лв.