Дискусионен форум за развитието на горския сектор се провежда във Велинград

На 8 и 9 декември 2022 г. във Велинград се провежда обсъждане на състоянието и перспективите на горския сектор. Събитието, в което участват широк кръг от заинтересовани страни, се организира от БУЛПРОФОР – браншовата организация на практикуващите лесовъди и горски предприемачи. Сред участниците в дискусионния форум са директора на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, инж. Стефан Шулев и преподавателя по професионална подготовка, инж. Филип Устабашиев.

Освен организаторите от БУЛПРОФОР, в обсъжданията се включиха представители на различни институции – Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция по горите, Съюза на лесовъдите в България, Асоциация „Общински гори“, НФЗГС при КТ „Подкрепа“ и др.

Събитието бе открито от председателя на УС на БУЛПРОФОР, инж. Антоний Стефанов. В ролята си на модератор на дискусионната кръгла маса той запозна присъстващите с констатираните от работна група на сдружението натрупаните основни проблеми в горския сектор.

В първата сесия с конкретни предложения се включиха горските предприемачи инж. Анастас Кайков и инж. Елена Кайкова. Те представиха пред аудиторията цялостната си визия за развитието на горския сектор в България. Изложението на инж. Кайкова предизвика оживена дискусия в залата.

Своята гледна точка във връзка с предлаганите промени от горските предприемачи изразиха последователно представителите на ИАГ – инж. Любчо Тричков и инж. Мартин Иванов.

На фона на коментарите на присъстващите се очерта необходимостта от разработване на нов закон за горите. Друг основен акцент бе поставен и върху създаването на единна Държавна агенция по горите като независим орган, извършващ контрол за всички гори, независимо от тяхната собственост.

Форумът зададе и параметри на нова стратегия за развитие на горския сектор.

В тази посока отношение взе инж. Николай Василев от Министерството на земеделието. Той подчерта, че е необходим балансиран подход при разработването на стратегическото планиране.

Дискусията се фокусира и върху обучението и квалификацията на кадрите в горския сектор.

По време на обсъждането бе извършен критичен анализ и оценка на досегашните мерки за прозрачност и набелязване на нови пътища и подходи за диалог. Присъстващите бяха категорични, че трябва да се търси нов и по-достъпен подход в комуникацията с обществото.

Поредица от мнения генерира и темата за развитието на дърводобива.

Много конструктивно в дискусията се включиха още представителите на БУЛПРОФОР – инж. Илия Ангелов, инж. Любен Желев, инж. Руслан Михайлов.

Своите предложения даде и г-жа Анелия Иванова – председател на Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ при КТ „Подкрепа“.

Гледната точка на Съюза на лесовъдите в България защити инж. Емил Ракъджиев.

Своя богат практически опит и конкретни препоръки пред аудиторията даде и инж. Цветомир Груев от РДГ – Ловеч.

Двудневният дискусионен форум на БУЛПРОФОР има за цел да събере и обобщи всички мнения и становища от заинтересованите страни в горския сектор. Очаква се след това организацията да излезе и с официална позиция до институциите в Република България, в която да даде конкретни предложения за развитието на сектора.

Коментари:

коментара