Групата от НПГГС „Христо Ботев“ посети най-големият парк в Европа

На 09.10.2020 г. работната група от НПГГС“Христо Ботев“ – гр. Велинград по програма Еразъм+, посети най- големият парк в Европа. “Wildpark Leipzig“ заема внушителната площ от 6000 ха. Около 1/3 от неговата територия (2000 ха) е покрита с дървесни и храстови видове. “Wildpark Leipzig“ е общинска собственост и дели Лайпциг на две части. Неговото управление се осъществява чрез решенията на местния парламент.

Типичната растителност в него включва само широколистни видове. Най-голям относителен дял има полски ясен, който обхваща 52%. Освен него присъстват още видове като шестил, липи, габър, зимен дъб, обикновен бук и др.     

Любезен домакин на групата от НПГГС „Христо Ботев“ бе г-н Райфер, лесничей в парка. Той запозна подробно присъстващите с актуалните проблеми, свързани със стопанисването на парка.

Заради продължителното засушаване през последните години се наблюдава нападение от различни гъби и насекоми.     

Най-голям интерес за групата предизвика богатото животинско разнообразие на парка. В него се отглеждат и живеят свободно диви котки, язовци, сърни и диви свине. В специално оградена площ са разположени видове като муфлон, благороден елен (със запас около 100 бр.), зубър, лисица, бяла сова, ушата сова, видра, рис и много други.

Интересните животински видове бяха разпознати без затруднения от учениците от НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград.

Коментари:

коментара