Гората Розентал – успешен модел за устойчиво стопанисване

На 21.10.2020 г. представителната група на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград по програма Еразъм+, бе посрещната от г-н Мартин Опиц, лесничей в Розентал. Гората е разположена югоизточно от Лайпциг, обхваща площ от 2000 ха и се стопанисва от градската управа. Почвата е високоплодородна и се характеризира с добра запасеност с влага. Преобладават дървесни видове с твърда дървесина – дъбове, обикновен бук, шестил, полски ясен, платани, обикновен бряст и др. 

Г-н Опиц подробно запозна групата с етапите на развитие на гората и методите на стопанисване. До 1950 г. са преобладавали двуетажни насаждения с голяма пълнота, от които са се добивали дърва за огрев за местното население. След това основната функция на гората е рекреационната, тоест обръща се сериозно внимание и на нематериалните ресурски. Изсичат се само болни и повредени дървета, прилагайки успешно устойчивото стопанисване на горското стопанство.   

По време на дискусията, Мартин Опиц не спести и проблемите, които ги съпътстваа – сушата през последните три години и нападението от насекоми и гъбни болести. Най-сериозен са повредите, свързани с холандската болест по бряста, довела до намаляване на запаса му от 20% на 0,6%.

Коментари:

коментара