Второ лесоустройствено заседание на територията на ДЛС „Широка поляна“

От 6 до 9 август 2019 г. на територията на ДЛС „Широка поляна“ се проведе Второ лесоустройствено заседание. Предмет на работата на комисията, назначена със Заповед на изпълнителния директор на ИАГ, бе да се разгледа и приеме извършената инвентаризация на горските територии и горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии – държавна собственост в района на ДЛС „Широка поляна“.

Представителите на ИАГ – Инж. Мартин Тодоров (вдясно) и инж. Румен Янкулов (вляво)

Председател на комисията бе инж. Мартин Тодоров, главен експерт в дирекция „Инвентаризация и планиране“ в ИАГ. Нейни членове бяха представители на ИАГ, РДГ – Пазарджик, ЮЦДП – Смолян, РД „ПБЗН“, директорът на ДЛС „Широка поляна“ инж. Паун Власев и служители на стопанството, ръководителят на ГСП към ЛТУ – гр. София доц. д-р. инж. Илко Добричов .

Активно участие в лесоустройственото заседание взе и инж. Филип Устабашиев – преподавател по дисциплината „Лесоустройство“ в Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград и докторант на самостоятелна подготовка в Институт за гората при БАН. Включването на преподаватели от гимназията в съвещания, провеждани в съответствие с изискванията на чл. 37 от Наредба №18/2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, се превръща в добра традиция. Тя е и част от дългосрочната стратегия за развитието на педагогическия състав на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград.

През ноември 2018 г. инж. Филип Устабашиев и ученици на гимназията взеха участие и във второто лесоустройствено заседание, проведено на територията на УОГС „Георги Аврамов“ – с. Юндола.

В началото на съвещанието, председателят на комисията инж. Мартин Тодоров, разясни подробно последователността от дейности, които ще бъдат извършени.

Ръководителят на ГСП доц. д-р инж. Илко Добричов от ЛТУ – гр. София представи подробни данни за получените резултати от изпълнените дейности по инвентаризацията, предвидени със заданието и протоколите към него.

Ръководителят на ГСП доц. д-р инж. Илко Добричов

В своето изложение преподавателят от катедра „Лесоустройство“ при Лесотехнически университет отбеляза, че площта на устройвания обект възлиза на 10999,4 ха, което е с 9,4 ха повече спрямо установената площ от предходната инвентаризация.

В административно отношение ДЛС „Широка поляна“ включва 174 отдела, разделени на 2953 подотдела. Площта на стопанството е разпределена на 10 картни листа. Разпределението по собственост на територията на горскостопанската единица е:

  • държавна – 99,9 %;
  • частна – 0,1 %.

Цялата територия на ДЛС „Широка поляна“ е със специални функции. Общият му запас възлиза на около 1,5 млн. куб. м. На територията на стопанството са обособени 7 условни стопански класа.

Най-голямо участие във формирането на запаса на ДЛС „Широка поляна“ има белия бор (57,9 %). Стопанството е разделено на 7 охранителни участъка.

Експертите на РДГ – Пазарджик, взели участие в съвещанието

Средната възраст на гората е 84 години. Средният годишен прираст от 1 ха е 4,65 куб. м, а запасът – 351 куб. м. Средният бонитет е втори (2,3). 68% от залесената площ на стопанството е заета от естествени насаждения.

Предвиденият размер на годишното ползване възлиза на 31 400 куб. м.

Залесяванията на територията на стопанството в следващите 10 години трябва да обхванат площ от 1,9 ха.

Директорът на ДЛС „Широка поляна“ инж. Паун Власeв (в средата) участва в заседанието

Основните видове дивеч са благороден елен, сърна, дива свиня и заек. Изключително значение за стопанството има и популацията на глухар. След презентацията на доц. д-р инж. Илко Добричов, бе дадена възможност на заинтересованите страни да поставят своите въпроси, да дадат мнения и препоръки относно извършената инвентаризация и планиране.

Председателят на комисията от ИАГ инж. Мартин Тодоров ръководи авторитетно съвещанието и даде възможност на всички участници в него да вземат отношение.

Във втория етап от лесоустройственото съвещание, комисията извърши проверка на терена за:

  • точността на показателите за извършените теренно-проучвателни работи при извършената инвентаризация на горските територии;
  • целесъобразността на предвидените горскостопански мероприятия;
  • предвидените ловностопански мероприятия;
  • мероприятия за опазване на горските територии от пажари;
  • точността при изработване на горскостопанските карти.
Комисията по един от маршрутите по време на теренните проверки в ГСУ „Широка поляна“

За работата на комисията, взетите решения и дадени препоръки, бе съставен протокол, който да се представи на Експертен съвет на Изпълнителната агенция на горите.

Коментари:

коментара