Авторитетно участие на НПГГС „Христо Ботев“ в учебната практика по ловно стопанство на Лесотехнически университет

Обща снимка на участниците в учебната практика по Ловно стопанство

За втора поредна година възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград се включиха активно в учебната практика по ловно стопанство на Лесотехнически университет – гр. София. Дългогодишното сътрудничество между двете учебни заведения е многопосочно и ползотворно, а резултатите от него са безспорен фундамент, който води до повишаване на интереса и качеството на професионалното лесовъдско образование в България.

На 21 октомври (сряда) ученици и студенти се впуснаха в първото практическо предизвикателство. С общи усилия бе проведена есенна (контролна) таксация на дивеча – основно ловностопанско мероприятие, което има за цел да установи количеството дивеч върху даден ловен район. Преброяването традиционно се осъществи върху пробни площи в ловните полета, разположени в землището на село Семчиново, стопанисвани от ЛРС „Септември“.

Учебната практика за студентите от III курс, специалност „Горско стопанство“ продължава общо 5 дни. Три преминават на територията на УОГС „Г. Аврамов“ – с. Юндола, а останалите са концентрирани на територията на ДЛС „Искър“.

Теренните учебни занятия в землището на с. Семчиново преминаха под методичното ръководство ас. инж. Евлоги Ангелов от катедра „Ловно стопанство“. През тази година в практиката взеха участие общо 55 студенти от ЛТУ – гр. София, от които 6 са възпитаници на велинградската гимназия. Към тях се присъединиха и 5 ученици от XII клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ заедно с амбициозният им ръководител инж. Филип Устабашиев – титулярен преподавател по дисциплините „Лов“, „Дивечовъдство“ и „Ловно стопанство“ в гимназията. Избраните възпитаници на училището са сред членовете на създадения от инж. Устабашиев през 2016 г. и функциониращ в дългосрочен план клуб „Наслука“.

Преподавателите инж. Филип Устабашиев (вляво) и ас. инж. Евлоги Ангелов демонстрираха отличен синхрон по време на учебната практика

Мащабното ловностопанско мероприятие до обяд протече при образцова дисциплина и организация, а резултатите от него категорично доказаха това. При преброяването в пробните площи бяха установени запаси от над 100 яребици, 5 пъдпъдъка и 4 заека на 100 ха. Беше констатирано, на база и на дългосрочните изследвания, че количеството на яребицата в землището на село Семчиново бележи устойчив темп на увеличение в последните години.

Следобед ученици и студенти бяха разделени на 2 работни групи, които трябваше да изберат свои маршрут върху нови пробни площи. Таксираните количества дребен дивеч потвърдиха по-рано установената положителна тенденция (най-вече при яребицата) на нарастване на запаса. Нещо повече – ловните полета край Семчиново се характеризират като едни от тези с най-висока популационна плътност на вида в България.

Участниците в таксацията много правилно прецениха своя маршрут, така че да обхванат пропорционално представителни площи от всички видове селскостопански посеви, лозя и територии, негодни за земеделско ползване.

Въпреки трудния терен, всички участници в таксацията проявиха отговорност и се справиха отлично с поставената задача, напътствани от преподавателите ас. инж. Евлоги Ангелов и инж. Филип Устабашиев.

На 23 октомври в сутрешните часове, групата от ученици, студенти и преподаватели се насочи към местността „Филибилийска поляна“, попадаща в териториалния обхват на УОГС „Г. Аврамов“ – с. Юндола. На лицензираното стрелбище предстоеше провеждането на тренировъчната стрелба по асфалтови панички.

В началото на занятието гл. ас. д-р инж. Стоян Стоянов и ас. инж. Евлоги Ангелов извършиха инструктаж, свързан с безопасното боравене с гладкоцевното ловно оръжие. Освен това преподавателите от катедра „Ловно стопанство“ обърнаха внимание на конструктивното устройство на оръжието.

Всички студенти и ученици напълно равностойно имаха възможност да изпробват своя мерник. Тренировката бе съпроводена с много емоции и положително настроение. Не липсваха майсторските изпълнения. Отлични попадения демонстрираха гл. ас. д-р инж. Стоян Стоянов и ас. инж. Евлоги Ангелов.

Ученици и студенти също взеха заразителен пример от преподавателите, въпреки че някой от стрелците бяха дебютанти при боравенето с гладкоцевно ловно оръжие. Добро впечатление направи и представянето на бившите и настоящи възпитаници на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград.

В битката между патроните, паничките и точният мерник, най-големият победител се оказа доброто отношение и приятелство. Ученици и студенти бяха едно цяло и в крайна сметка победи универсалният модел на обучение на бъдещите кадри в областта на горското и ловното стопанство.

Инж. Филип Устабашиев постави най-високата оценка на всички ученици от НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, взели участие в учебната практика по Ловно стопанство на Лесотехнически университет

Коментари:

коментара