Авторитетно участие на Националната ПГГС „Христо Ботев“ в Международна научна конференция на ЛТУ

Снимка: доц. Елена Драгозова

На 19 март 2021 г. (петък) се проведе 23-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“ на Лесотехнически университет. Тазгодишното издание протече за първи път хибридно, като по-голямата част от представените общо 52 доклада бяха изнесени в електронна среда (онлайн). В досегашната история на научния форум, негов домакин бе Университетския комплекс към УОГС „Георги Аврамов“ – Юндола.

Момент от откриването на международния научен форум в зала „Акад. Мако Даков“ в Лесотехнически университет. На снимката (отляво – на дясно): доц. Ивайло Иванов, зам.-ректорът доц. Нено Тричков и проф. Иван Палигоров (Снимка: доц. Елена Драгозова)

Сред разработките на всички участници изпъкна и научната продукция, създадена от представителната група от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград – единственото средно учебно заведение, което всъщност бе участник в научния форум.

Дванадесетокласниците Александър Каменов и Георги Мазаков впечатлиха аудиторията с майсторското поднасяне на своя доклад на тема „Мониторинг на разпространението на видовете от клас Aves в Защитена зона „La Bora“, регион Емилия – Романя, Италия“. Техен научен ръководител бе преподавателят им инж. Филип Устабашиев, под чието методично ръководство те работиха по подготвянето на своята научна разработка. Изследванията им на италианска земя се проведоха в продължение на един месец – септември 2019 г. В този период авторите събраха значителен обем от данни, както за разглежданата територия, така и за много други екозони, в изпълнение на проект по програма „Еразъм +“. Мониторингът на Защитена зона „La Bora“ бе извършен със съдействието на Андреа Мориси – технически ръководител на известната екологичната организация „Sustenia“, Италия.

Творческият екип от НПГГС „Христо Ботев“, ръководен от инж. Филип Устабашиев (в средата) и учениците Александър Каменов (вляво) и Георги Мазаков (вдясно) не за първи път записва успехи и престижни изяви

Днес екологичните мрежи представляват един от най-иновативните и ефективни методи за подобряване и опазване на природната среда, за опазване на биоразнообразието и подпомагане постигането на устойчиво развитие. Основно условие за оцеляването на животинските и растителни видове върху дадена територия е непрекъснатостта на местообитанието, тъй като то има пряко въздействие върху биоразнообразието и устойчивостта на околната среда.

Защитената зона „La Bora“, която е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000, е създадена през 1990 г. и е разположена на територията на община Сан Джовани ин Персичето. Нейната площ е близо 22 хектара, като водната площ е заема почти 8 хектара, а останалата част е разпределена почти равностойно между залесена площ и открити участъци. Защитената зона е създадена на мястото на изоставена през 70-те години кариера за глина.

Птиците, които са най-голямата група сухоземни гръбначни животни, са основната атракция в „къщата на природата“, както е известна още територията, попадаща в обхвата на зоната „La Bora“. През различните сезони е възможно да се наблюдават различни видове, които използват зоната за екологичен баланс за различни цели – едни за размножаване, други за почивка по време на миграция, трети за хранене. На територията на защитена зона „La Bora“ от създаването ѝ през 1990 г. се установени над 70 вида от клас Аves. От тях в района на зоната гнездят средно около 30 вида от 8 разреда, което доказва важното ѝ значение за живота на птиците

Разработката даде основа за формулиране на насоки за развитието на екологична мрежа върху реални, конкретни природни елементи с определено значение на местно ниво. Изследването и опитът на Италия може да бъде полезен и за България от гледна точка на пространственото планиране (в подкрепа на устройствени планове), или като специфичен тематичен слой за идентифициране на проектни интервенции, свързани с обогатяването на територията в ландшафтно-екологично отношение.

В края на своето богато изложение творческият екип, изготвил научният доклад, отправи благодарности към Андреа Мориси – технически ръководител на екологичната организация „Sustenia“ и Лили Калибацева – координатор на проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“ от организацията-партньор „Net in Action“, Италия.

В онлайн-изданието на форума като съавтор участва и изп. директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов, който проследи с подчертан интерес представянето на участниците от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград

Представянето на ученическия екип от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, бе оценено високо и от проф. д.н. Иван Палигоров – декан на Факултет „Стопанско управление“ при Лесотехнически университет, който е главен организатор на научния форум от създаването му през 1999 г. и основаването на т. нар. „Юндолски клуб“. Да припомним, че проф. д-р Иван Палигоров е възпитаник на нашето училище, а понастоящем е и председател на Съюза на лесовъдите в България.

Убедителното и стойностно представяне на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград бе затвърдено и от доклада на инж. Филип Устабашиев. Преподавателят ни представи своите научно-приложни резултати от изследването си на тема „Влияние на типа на растеж върху настъпването на количествената зрелост на естествените гори от черен бор (Pinus nigra Arn.) в Северозападни Родопи“. Инж. Устабашиев е докторант към Институт за гората при БАН.

Представените доклади на конференцията предстои да бъдат отпечатани и в реферираното издание на Факултет „Стопанско управление“ – списание „Управление и устойчиво развитие“.

За пореден път Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград защити своето водещо място на високия научен форум и доказа, че е професионално училище, което открива широкомащабни творчески хоризонти за своите възпитаници и преподаватели.

Коментари:

коментара