Преподаватели

инж.Стефан Борисов Шулев – Директор

инж.Надежда Иванова Шатърска – Ганчева – заместник – директор учебно-производствена дейност /ЗДУПД/

Георги Василев Янчев – заместник – директор учебна дейност /ЗДУД/

Марина Стоичкова Богданова – български език и литература

Недялка Емануилова Стефанова – български език и литература

Цветан Стоянов Гугалов – математика

Здравко Христов Ботушанов – ИТ, предприемачество, горско законознание, икономика

Людмила Василева Алексиева – физика, информатика и информационни технологии

Асена Петрова Лилова – химия, горско повознание, ботаника

Георги Иванов Кривулев – история и цивилизация, география и икономика
Здравка Костадинова Гугалова – психология, етика и право, свят и личност, философия

Снежанка Атанасова Гончева – руски език

Даниела Дафова-Илиева – английски език

Ирина Стефанова Аврамова – английски език

Димитър Блаженов Муртин – физкултура и спорт

инж.Ася Христова Линчева – геодезия, механизация на горското стопанство, горски транспорт, механизация на дърводобива

инж.Вергиния Георгиева Иванова – горски култури и селекция, защита на гората, горски строежи

инж.Ирина Димитрова Ачева – дендрология, ловно стопанство, лесоползване, борба с ерозията

инж.Цветан Владимиров Чечев – механизация по горско стопанство, лесовъдство, дендрология

инж.Филип Йорданов Устабашиев – рибовъдство, дивечовъдство, лесовъдство, горско законознание, лесоустройство, лов