Обяви и Търгове

 

О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Христо Ботев“ Велинград, на основание Заповед № 477/21.06.2016 г. на Директора на учебното заведение, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти: 1. Обект № 1: „ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИ ЗАКУСКИ” – 56,70 кв.м находящ се на бул „Хан Аспарух” 111 а, гр. Велинград, ПГГС „Христо Ботев”, при следните условия:

1. Срок на договора за наем – до 3 години;
2. Първоначална месечна наемна цена: за обект № 1 – 275 лева;
3. Депозит за участие: за обект № 1 – 25 лева, които се внасят на каса в ПГГС „Христо Ботев” или по сметка на IBAN: BG26UBBS80023106214009 при ОББ гр. Велинград.
4. Право на участие: физ. и юридически лица – регистрирани по ТЗ;
5. Изисквания към участниците: да подадат оферта, съдържаща изискваните документи и финансово предложение, опит при управлението на подобни обекти най-малко 3 години; да декларират, че нямат задължения към държавата, общините, и др. държавни или общински организации; да представят удостоверения за актуално съдебно състояние, БУЛСТАТ, респективно да посочат ЕИК за регистрираните в Търговския регистър при АВ;
6. Тръжната документация се получава в ПГГС „Христо Ботев” гр. Велинград в деловодството, тел.0359/51657 в срок 15.00 часа на 21.07.2016 г., срещу 10 лв. платими в касата на ПГГС. Оглед на обектите: всеки работен ден, от 09.00 до 15.00 часа в срок до 21.07.2016 г., включително.
7. Офертите се подават в деловодството на ПГГС „Христо Ботев” гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 111а, в срок до 16.00 часа на 21.07.2016 г..
8. Отваряне на офертите – 09.00 часа на 22.07.2016 г..
9. Допълнителна информация на тел 0359/51647, 0359/51657, 0359/52218;